qq走路领红包下载triple的意思解释和用法例句

107 次阅读

triple

用作名词的意思:(美国qq走路领红包下载)喝一口有三倍分量的烈性酒

用法及例句:
One triple, but no more. You’ re cutting down, remember? 只喝一口,可不许多喝。你在戒酒,记得吗?

英汉词典参考:??triple

分类目录:qq走路领红包下载

qq走路领红包下载英文索引:A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

YIYMqq走路领红包下载网,英语qq走路领红包下载专业网站:qq走路领红包下载英国qq走路领红包下载网
Copyright ? 2019
16 / 1.134